Dažniausiai užduodami klausimai

DGNSB (Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija) – tai ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis Juridinis asmuo, kuriam LR įstatymai leidžia užsiimti veikla, susijusia su namo ir jai priskirtos  teritorijos priežiūra.

Bendrijos steigimo tikslas – įgyvendinti butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra.

Bendrijos steigėjai yra butų ir kitų namo patalpų  savininkai.

Daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo pliusai ir minusai:

Pliusai:

 • Visi sprendimai susiję su namo priežiūra,  priimami daugumos butų savininkų pritarimu
 • Iškylusios įvairios  problemos sprendžiamos kartu su gyventojais, todėl jos sprendžiamos  racionaliau*
 • Bendrija sutelkia gyventojus bendram tikslui – tinkamai ir efektyviai prižiūrėti savo būstą, jį saugoti ir puoselėti
 • Jei bendrijos pirmininkas yra patyręs ir geras derybininkas, buto komunalinių paslaugų kainas galima sumažinti net iki 50%**

*Kai Bendrijos struktūra yra gerai organizuota, kiekvienas Bendrijos narys jaučia pareigą prisidėti prie kuriamo gerbuvio savo name. O kuo daugiau žmonių prisijungs su idėjomis, tuo efektyvesni sprendimai bus priimami Bendrijos labui.

**Pirmininkas su gerais derybiniais sugebėjimas gali pasinaudoti Bendrijos juridinėmis galiomis ir derėtis su paslaugų teikėjų dėl įvairių paslaugų teikimo kainos. Tuo tarpu daugiabutis namas, kuris nėra įkūręs DGBSB, to padaryti negali, nes tokiam namui galioja savivaldybės nustatyti kainų tarifai. Pvz. Bendrija nori susiderėti su šilūmos ūkį prižiūrinčią įmonę , kad namo gyventojai mokėtų 10% mažesnę kainą už šilumos ūkio priežiūrą. Patyręs pirmininkas tai padarytų be vargo. O sutaupytą pinigų sumą galėtų būti nukreipta į kaupimus gyventojų numatytiems  darbams  atlikti (stogo remontui, lauko durų keitimui ir pan.)

Minusai:

 • Sunku rasti iniciatyvių ir atsakingų žmonių, kurie gebėtų vadovauti ir atstovauti savo namui – Bendrijai
 • Pirmininkui reikalinga bendra statybinių ir organizacinio darbo  patirtis
 • Esant blogam Bendrijos valdymui mokesčiai už komunalines paslaugas gali ne tik nepakisti, bet ir padidėti. Dėl to gali tekti net keisti bendrijos vadovus.

Mūsų įmonė atlieka primininko paslaugas jau įkurtoms ir besikuriančioms Bendrijoms. Todėl susisiekite su mumis ir mes atliksime nelengvą pirmininko darbą už Jus. Kadangi mūsų darbuotojai yra kavilifikuoti ir patyrę vadovaujant Bendrijoms, visi išvardinti minusai nesukels problemų Jūsų namo gyventojams.

 

Inicijuoti daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimą gali bet kuris daugiabučio namo patalpų savininkas (ne nuomininkas ar gyventojas).

Steigimui reikalinga sušaukti steigiamąjį susirinkimą. Apie planuojamą stegiamąjį susirinkimą būtina viešai (pvz. pakabinus skelbimą namo skelbimų lentoje) pranešti visiems daugiabučio namo patalpų savininkams. Tai reikia padaryti bent dvi savaites iki planuojamo steigiamojo susirinkimo. Skelbime turėtų būti nurodyta ši informacija:

 • Planuojamo susirinkimo data ir laikas (ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo skelbimo)
 • Steigiamojo susirinkimo metu planuojami aptarti klausimai:
 1. Steigiamojo susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
 2. Aptarti Bendrijos steigimo galimybes;
 3. Bendrijos įstatų svarstymas ir tvirtinimas (juos pateikia steigimo iniciatoriai);
 4. Bendrijos valdybos organų rinkimai;
 5. Kiti, su Bendrijos steigimu ir valdymu susiję klausimai

Savivaldybės įgaliota institucija ir/ar už namo priežiūrą atsakinga įmonė, įstaiga ar organizacija į steigiamąjį susirinkimą turi deleguoti savo įgaliotą atstovą ir pateikti bendrijos steigimo iniciatoriams visų namo patalpų savininkų bei jiems priklausančių patalpų sąrašą. Todėl savivaldybės įgaliotai institucijai ir/ar už namo priežiūrą atsakingai organizacijai apie planuojamą steigiamąjį susirinkimą RAŠTU pranešti bent dvi savaites iki planuojamo steigiamojo susirinkimo. Namo patalpų savininkų bei jiems priklausančių patalpų sąraše turi būti pateikta ši informacija:

 • Namo patalpos savininko vardas, pavardė ir asmens kodas (jei savininkas fizinis asmuo) arba pavadinimas ir adresas (jei savininkas juridinis asmuo)
 • Namo patalpos savininkui priklausančios patalpos naudingasis plotas
 • Namo patalpos savininkui priklausančios patalpos paskirtis
 • Nuosavybės teisės įgijimo pagrindas
 • Nuosavybės teisės įgijimo data

Į steigiamąjį susirinkimą turi susirinkti daugiau nei ½ (pusė) visų namo patalpų savininkų. Jei į steigiamąjį susirinkimą susirinko mažiau namo patalpų savininkų, nei reikalauja įstatymas, ne mažiau kaip po dviejų savaičių rengiamas pakartotinins steigiamasis susirinkimas.  Į steigiamąjį susirinkimą turi atvykti ir savivaldybės, namą prižiūrinčios organizacijos deleguotas atstovas, kuri turi pateikti prižiūrinčios organizacijos pažymą apie bendrojo naudojimo inžinerinę įrangą ir jos sąryšį su kitais namais.

Stegiamąjame susirinkime renkamas susirinkimo pirmininkas(-ė) ir sekretorius(-ė), svarstoma galimybė steigti duagiabučio gyvenamojo namo savininkų bendriją, aptariami iniciatorių pateikti įstatai, renkama bendrijos valdžios ir kontrolės organai (t.y. pirmininkas, valdybos nariai) ir aptariami kiti su bendrijos steigimu susiję klausimai.

Bendriją galima steigti tik tokiu atveju, jei jos steigimui ir įsatams pritaria daugiau nei ½ (pusė) susirinkime dalyvavusių namo patalpų savininkų. Nepavykus surinkti reikiamo balsų skaičiaus, ne anksčiau nei po dviejų savaičų, šaukiamas pakartotinis susirinkimas. Pakartoniniame susirinkime sprendimas dėl bendrijos steigimo priimamas ta pačia tvarka (kvorumas nemažinamas).

Visi steigiamajame susirinikime svarstyti klausimai privalo būti protokoluojami, o protokolas pasirašytas susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus.

Steigiamojo susirinkimo metu įgaliotas asmuo turi pristatyti visus bendrijos registravimui reikalingus dokumentus notarui (kad šis užtikrintų dokumentų atitikimą pagal įstatymų reikalavimus ir  patvritintų, kad įregistruoti bendriją galima). Patvritintus dokumentus reikia pateikti VĮ „Registrų centras“ atitinkame filiale dėl bendrjos įregistravimo. Būtina pteikti šiuos notaro patvirtintus dokumentus:

 • Butų ir kitų ptalpų savininkų sąrašas;
 • Steigiamąjame susirinkime dalyvavusiųjų namo patalpų savininkų sąrašas;
 • Steigiamojo susirinkimo protokolas;
 • Pažyma apie bendrojo naudojimo inžinerinę įrangą ir jos sąryšį su gretimais namais;
 • Seniūnijos pažyma;
 • Bendrijos įstatai;
 • Steigėjų, nutarusių įsteigti bendriją ir patvirtinti jos įstatus, steigimo sutartis.

Per 30 dienų po bendrijos įregistravimo namą prižiūrinti organizacija privalo perduoti bendrijai valdyti visas su namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir valdymu susijusias sutartis, nepanaudotas lėšas, statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus.

Įsteigus bendriją, būtina:

 • Įsigyti bendrijos antspaudą
 • Atidaryti atsiskaitomąją sąskaitą banke
 • Susidaryti bendrojo naudojimo objektų aprašą
 • Sudaryti sutartis su paslaugų teikėjais

Atlikus visus čia išvardintus darbus, Jūsų namas taps savarankiškas. Tačiau jei Jūs norite įsteigti bendriją, bet viskas atrodo per painu, neturite tiek laiko ar iniciatyvių žmonių, kreipkitės į mus ir mes su džiaugsmu atliksime visus reikalingus darbus.